1. ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร

2. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

3. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

4. ประกาศจังหวัดภูเก็ต

5. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

6. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร