รายละเอียด >>>

1. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2561)

2. ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2561)

3. ร่างประกาศฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2561)

4. ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2561)

5. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 3 ธันวาคม 2561)

6. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561( 3 ธันวาคม 2561)

7. ประกาศ......ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8.ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 25/2562

9.ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2562)