รายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ครั้งที่ 1