may15

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มและปศุสัตว์อำเภอ ร่วมประชุมและเสนอข้อมูล โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย เพื่อการจัดทำโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต สรุปจัดทำ 4 โครงการ แพะ สัตว์ใหญ่(โค-กระบือ) สัตว์ปีก(ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง) และส่งเสริมผลิตพืชอาหารสัตว์