may16

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ พร้อมทั้งเชิญตัวแทนจากสถานศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมบูรณาการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต สรุปจัดทำ ๔ โครงการ แพะ สัตว์ใหญ่ (โค-กระบือ) สัตว์ปีก (ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง) และส่งเสริมผลิตพืชอาหารสัตว์