july05

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปศุสัตว์อำเภอเมืองและปศุสัตว์อำเภอกะทู้ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการของเกษตรกร เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอกะทู้ และอำเภอเมืองภูเก็ต