sep9

นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายสุทัศน์  นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ณ ตลาดสดเทศบาล2  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต