sep16messageImage 1601025376646messageImage 1601025387410

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และดำเนินการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ Pocine DNA  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวมุสลิม และนักท่องเที่ยว