ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560  จังหวัดภูเก็ต โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อบต.เชิงทะเล สำนักงานสภาเกษตรกร ได้จัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ประจำปี พ.ศ. 2560 

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฯ  และมีกิจกรรมอาทิเช่น นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่มาออกบูธนิทรรศการในงาน , รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย “ โดยวิทยากร นายชาลี สิตบุศย์ และ นางสาวอาภรณ์ ภูมิภูถาวร ,กิจกรรมการการประกวดแพะ โดยวิทยากรภาคสนาม นายไมตรี  จีวธารณาการ ,รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ การพัฒนาแพะนม เพื่อสามารถ ,สร้างรายได้และพัฒนาเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง “โดยวิทยากร นายอัคระ ธิติถาวร , แห่ขบวนตกแต่งรถแสดงพืชผลทางการเกษตรเข้าถึงบริเวณงาน (เริ่มจากตลาดนัดบางเทา)

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีงานประกวดพันธ์พืช สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี 

วันที่ 19 สิงหาคม 2560  ได้จัดกิจกรรมประกวดควายขึ้นบริเวณลานเอนกประสงค์หลังโลตัสเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้งานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 มีเกษตรกรนำควายเข้าประกวดทั้งหมด 27 ตัว แยกการประกวดออกเป็น 6 ประเภท คือ พ่อพันธุ์ฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป , แม่พันธุ์ฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป, เพศผู้ฟันแท้ 1-2 คู่ขึ้นไป ,เพศเมียฟันแท้ 1-2 คู่ขึ้นไป ,เพศผู้ฟันน้ำนม และเพศเมียฟันน้ำนม

 

กิจกรรมประกวดแพะ

กิจกรรมหน่วยบริการทำหมันสุนัข แมวฟรี

กิจกรรมประกวดควาย

DSC 0241