วันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอถลาง ได้ทำการตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และตลาดสดบ้านท่าเรือ ตามโครงการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจีน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
 0008 0006  0005   0003