1.ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

2.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

3.ประกาศจังหวัดภูเก็ต

4.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์