aprilpic013

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต(ก.บ.จ.ภูเก็ต)ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่าโดยนายอำนวย พิศสุวรรณ รองผู้ว่าราขการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน