april14

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนินทร์ สุวรรณมณี ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 แปลงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และแปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต ณ จุดรวบรวมผลผลิตสับปะรดภูเก็ต หมู่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต