april16


ได้รับมอบหมายจากนายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดให้ ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ตร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ออกเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต