nov26

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอถลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ร่วมตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่