ชื่อหน่วยงาน   : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่: 15/6 ถนน อำเภอ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-216934 โทรสาร 076-218584

0016

0024

0005