1. ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มิถุนายน 2562)
 4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต (26 มิถุนายน 2562)

รายละเอียด

 1. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มีนาคม 2562)
 2. ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2562)
 3. ร่างประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มีนาคม 2562)
 4. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ( 27 มีนาคม 2562)
 5. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เมษายน 2562)
 6. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต (2 เมษายน 2562)
 7. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562

 1. ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มีนาคม 2562)
 2. ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มีนาคม 2562)
 3. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เมษายน 2562)
 4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต (2 เมษายน 2562)
 5. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ และวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562