ชื่อหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่หน่วยงาน 15/6 ถนน อำเภอ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-216934 โทรสาร 076-218584