nov23


นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม