nov24

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย กอ.รมน.จว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ด่านตรวจประมงภูเก็ต ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต และด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ร่วมออกตรวจสอบโรงงานประเภทกิจการห้องเย็น และสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 แห่