feb7


นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมทบทวนการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เพื่อทบทวนความเข้าใจ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference)