feb6นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายจิรายุ
นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธาน ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่มีที่ตั้งนอกจังหวัดเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Conference โดยมีประเด็นร่วมบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ตามภารกิจที่เกี่ยวให้ข้องครอบคลุมในทุกๆด้าน ในปี 2567