หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ภก0003/ว 000078_1

ภก0003/ว 000078_2