การศึกษาสภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต