1

 

 

***ข้อควรปฏิบัติ***

๑. ก่อนการทำหมันสัตว์งดน้ำ งดอาหารสัตว์ ๖ - ๘ ชั่วโมง

๒. อายุสัตว์ที่ทำหมันได้ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๓. รับ ๑ บัตรประชาชน ต่อ ๑ ตัว และทะเบียนบ้าน

   อยู่ในจังหวัดภูเก็ต  (รับ ๕๐ ตัว)