1.ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ