nov19

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวขวัญชนินทร์ สุวรรณมณี นักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร “พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงรายใหม่“ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล เป็นวิทยากรสร้างกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำเครือข่ายเกษตรกรด้านเศรษฐกิจพอเพียง