nov21


นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต ปศุสัตว์อำเภอถลาง ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมงาน วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 13 “โอบกอดฉันไว้จนกว่าจะเจอความยุติธรรม” โดยมี นายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายอภินันท์ ธรรมเสนา ผู้แทนศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลหินลูกเดียว ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชาวเลอันดามันและกระบวนการออกแบบกลไกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชาวเลระดับจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมชุมชนชาวเล และพบปะเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินชุมชนป่าตอง ณ ชุมชนชาวเลแหลมหลา-หินลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต