nov25

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต