dec14

 

 

 นายจิรายุ  นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565  (DLD Quality Awards 2022) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสมัครรับรางวัลฯ