รายชื่อทำเนียบสัตวแพทย์ / ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

นายกมล ยูปานนท์  สัตวแพทย์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2502 - 2504

2

นายประจง อุปถัมภานนท์ สัตวแพทย์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2505 -2507
3 นายเจริญ จรูญศรี  สัตวแพทย์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2508 - 2513
4 นายจำเนียร เมืองสมบูรณ์ สัตวแพทย์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2514 - 2515
5 นายสกุล ขันธสะอาด สัตวแพทย์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2516 - 2517
6 นายสงวน กฤษณธรณีศ  สัตวแพทย์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2518 - 2522
7 นายธำรง จุลกะรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2522 - 2526
8 นายประยุทธ ศรีรส ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2526 - 2527
9 นายอนุกูล ดาวกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2527 - 2531
10 นายสุกรี บุญสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2531 - 2533
11 นายเพชร บุญรัตนหิรัญ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2533 - 2536
12 นายนิพัทธ์ รุ่งเรือง  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2536- 2543
13 นายสามารถ จรัณยานนท์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2543 - 2544
14 นายอนันต์ อัจฉริยบุตร  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2545 - 2545
15 นายสนาถ วงศ์ชวลิต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 - 2551
16 นายประเสริฐสรรเพชุดาญาณ  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2551- 2551
17 นายสุเมษ  เมธศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2551 - 2555
18 นายวีรสิฐ  พุฒิไพไรจน์  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2555 - 2557
19 นายภัทรกร เชื้อชมพูภากร ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557 - 2558
20 นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 – 2561
21 นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 - 2564
22 นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 2564  ถึง ปัจจุบัน