วิสัยทัศน์จังหวัด

ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว (ปีพ.ศ. 2561-2564)

ค่านิยมจังหวัดภูเก็ต

การปฎิบัติราชการตามหลักธรรมภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง