ita banner3

1.คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ที่ 27/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

2. ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

    2.1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

    2.2 เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและหน่วยงาน

    2.3 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการ

    2.4 เรื่อง มาตรการสร้างความโป่รงใสในการปฏิบัติราชการ

    2.5 เรื่อง มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

    2.6 เรื่อง มาตรการเสริมสร้างความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

    2.7 เรื่อง มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

    2.8 เรื่อง มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร

3. คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

4. รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

QR in

ช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

QR out

ช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก