pic

 

การรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

------------------------------------------------------------------

1. แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร IDP

2.โครงการพัฒนาที่ดีเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

    2.1 หลักฐานการวางแผน

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ

   2.3 หลักฐานการประมิน

   2.4 หลักฐานติดตามการนำไปใช้

3. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคคล