messageImage 1671612554402

การรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566

*******************************************************************************

1. แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร IDP

2.โครงการพัฒนาที่ดีเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

   2.1 หลักฐานการวางแผน

  2.2 หลักฐานการดำเนินการ

  2.3 หลักฐานการประมิน

  2.4 หลักฐานติดตามการนำไปใช้

3. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคคล