รายละเอียด

  1. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มีนาคม 2562)
  2. ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2562)
  3. ร่างประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มีนาคม 2562)
  4. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ( 27 มีนาคม 2562)
  5. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เมษายน 2562)
  6. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต (2 เมษายน 2562)
  7. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562