may18

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนางสาวขวัญกมล ปักการะโน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/(ครงการด้านการเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และ ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการเสนอรวม 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,169,150 บาท คือ
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ใหญ่ (โค กระบือ ช้าง ม้า)
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะนม แพะเนื้อ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดภูเก็ต
3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกชุมชนเพื่อบริโภคและเชื่อมโยงการตลาด
(โครงการที่ 2และ 3 บูรณาการ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต)