july01

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมการอุทธรณ์ เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการตรวจสอบสิทธิ์และการอุทธรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference จากกรมปศุสัตว์