feb8

 นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ ติดตามงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต