feb10


นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายกฤษฎ์ แก้วบุดดา ปศุสัตว์อำเภอถลาง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ดำเนิน โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ซีรัมวิทยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเก็บตัวอย่าง serum ในสัตว์ปีก (เป็ด) เพื่อเฝ้าระวังโรค ในพื้นที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต