feb11นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายจิรายุนิรันดร์วิโรจน์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมตรวจสอบกรณีร้องเรียนเหคุเดือดร้อนรำคาญ เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้ปรากฏข้อยุติในการแก้ไขปัญหาและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๔๔/๕๓ ซอยฮับเอก ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินร่วมตรวจสอบและสรุปตกลงแก้ไขปัญหาและข้อแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจทั้ง๒ฝ่ายพร้อมนี้ให้ให้ลงลายมือชื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบันทึกข้อความเรียบร้อย