ความชุกทางซีรัมวิทยา ปัจจัยเสี่ยงและลักษณะอาการแสดงของโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างปี 2562- 2565 ผลงานวิชาการของ นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566)