DG7 Body

ผลงานวิชาการของนายวงศพัทธ์ จันไชยยศ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต