nov29ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Wildjife Hazard Management Committee) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันอันตรายที่เกิดจากนกและสัตว์ภายในเขตการบิน ทภก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการเดินอากาศของอากาศยานที่ปฏิบัติการบิน ณ ทภก. โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือทุกๆ 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม ต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆอีกต่อไป