aprilpic010

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายจิรายุนายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง)"รำลึก 109 ปีพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี"โครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี 2565  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต