sep6

นายเทวิน  แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายจิรายุ  นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ประชุมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดภูเก็ต วันอังคารที่6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่โดยนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน