sep7

 

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มเอบหมายให้ นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต นางสาวขวัญชนินทร์ สุวรรณมณี นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการมอบวัสดุการเกษตรให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) นายสัญญา หิรัญวดี ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต