oct1

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี เพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการเสียชีวิต และความรุนแรงของโรค ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต