nov7

 

 นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต(ก.ช.ภ.จ.ภก.)ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่11 พฤศจิกายน 2565เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตโดยนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานคณะกรรมการ