nov10

 นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวปริชญา ชัยชนะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวสุชาดา หมื่นโพธิ์ นักวิชาการสัตวบาล และนายไพรสน เรืองดำ เจ้าพนักงานสัตวบาล สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตตามนโยบายกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจสอบการจัดส่งนม คุณภาพน้ำนมและการเก็บรักษานมโรงเรียนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มตรวจเป็นอย่างด